Dear FireBoard users,
In order to further develope the need of Joomla for a robust forum, FireBoard component has been moved to its own new home and new name. You can find more information regarding the Kunena, the successor of FireBoard, at kunena.com. The current forum here will stay for some time more for referencing needs. You can find the FireBoard files under joomlacode.org and other files
Upgrading to Kunena is highly recommended!

Kunena! - To Speak!

A revolution is coming... Kunena - Swahili for: To Speak! THE Next generation of native Joomla based Forum ultra component. Forget what you know about Joomla based forums...
Amazingly Simple Lean and Clean Easier Customization
Kunena is about to redefine the world of Joomla! with the most simplistic ultra component out there. For ultimate performance based on state of the art development techniques, Kunena! is about to bring you... With an integrated plugin system that will allow you to extend Kunena beyond your wildest imaginations...
êÑàÙê âÑèÙê ÑäÕèÕÝ Fireboard
TOPIC: êÑàÙê âÑèÙê ÑäÕèÕÝ Fireboard
#35766
êÑàÙê âÑèÙê ÑäÕèÕÝ Fireboard 10 Years, 1 Month ago  
ÐàÙ ÞéêÞé ÑäÕèÕÝ äÙÙèÑÕèÓ 1.0.3 (Fireboard) âÜ Ò\'ÕÞÜÔ 1.5 RC3, ÔêÑàÙê éÜÙ ÑâÑèÙê, ÐÙÚ ÐàÙ ÒÕèÝ ÜäÕèÕÝ (ÑâÑèÙê ÒÝ) ÜÔÙÕê ÞÕæÒ ÞÙÞÙß ÜéÞÐÜ (ÒÝ ÔØçáØ éÙÔÙÔ ÞÙÙÕéè ÜÙÞÙß)?
#35766
êÑàÙê âÑèÙê ÑäÕèÕÝ Fireboard 10 Years, 1 Month ago  
ÐàÙ ÞéêÞé ÑäÕèÕÝ äÙÙèÑÕèÓ 1.0.3 (Fireboard) âÜ Ò\'ÕÞÜÔ 1.5 RC3, ÔêÑàÙê éÜÙ ÑâÑèÙê, ÐÙÚ ÐàÙ ÒÕèÝ ÜäÕèÕÝ (ÑâÑèÙê ÒÝ) ÜÔÙÕê ÞÕæÒ ÞÙÞÙß ÜéÞÐÜ (ÒÝ ÔØçáØ éÙÔÙÔ ÞÙÙÕéè ÜÙÞÙß)?
Page: 1